PROJE YÖNETİCİSİ ARIYORUZ!

  MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ (MÜLTECİ-DER)  PROJE YÖNETİCİSİ ARIYOR!

  Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), dil, din, ırk, milliyet, etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı, sosyal statü, hukuki statü ve benzer  nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış zorunlu göçe maruz kalmış kişilerin ve göçmenlerin hak ve hizmetlere erişimi için çalışan bir insan hakları ve insani dayanışma örgütüdür. 31 Ocak 2008 tarihinde İzmir’de kurulmuş olan Mülteci-Der, Türkiye genelindeki hizmetlerini İzmir’deki ofisinden yürütür.

  Mülteci-Der,

  Mültecilerin, yukarıda belirtilen gruplara mensup kişilerin ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesindeki hak ve hizmetlere etkin erişimini sağlamak için bireysel yasal danışmanlık ve destek ile koruma danışmanlığı verir.

  Özel ihtiyaç sahibi zorunlu göç mağduru kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut koruma mekanizmalarına etkin erişimlerine yönelik çalışmalar yürütür.

  Hizmet verilen grubun hakları ve özgürlüklerine erişimin mülteci ve yerel topluluklar, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, medya gibi farklı paydaşlar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yapar.

  İltica ve göç alanına ilişkin mevzuat ve uygulamaların insan onuruna yakışır bir düzeye erişmesi ve uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmesi amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde savunuculuk faaliyetleri yürütür.

  Mülteci-Der’in tüm hizmetleri ücretsizdir. www.multeci.org.tr adresinden kuruma ait daha fazla bilgi edinilebilir.

  Proje Yöneticisi:

  Mülteci-Der ekibinin bir parçası olarak çalışacak Proje Yöneticisi, kurumun farklı menşe ülkelerden yabancıların idari gözetim, sınırdışı ile diğer idari ve adli süreçleri ve hassas durumda olan bireylerin koruma mekanizmalarına yönlendirilmesi ile ilgili Mülteci-Der’in yürüttüğü hukuki danışmanlık ve destek faaliyetleri kapsamındaki iş ve süreçleri planlama, yürütme, izleme ve raporlama aşamalarının koordinasyonu ve uygulamasından sorumlu olacak ve mülteci, sığınmacı ve göçmenlere yönelik mevzuat ve uygulamaların gelişmesine yönelik savunuculuk, farkındalık oluşturma, kapasite geliştirme faaliyetlerinde görev alacaktır. Bu pozisyona atanan kişi, kurumun İzmir’de bulunan ofisine bağlı olarak çalışacaktır; bu çalışma kapsamında seyahatler söz konusu olacaktır.

  İş Tanımı: Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, kurumun Hukuk Biriminde, kurumun belirlediği hizmet politikası ve iş süreçleri çerçevesinde, ilgili üst sorumluya bağlı olarak; Geri gönderme merkezlerinde veya diğer kapalı mekanlarda idari gözetim altında olan ve/veya sınır dışı sürecinde olan ve/veya uluslararası koruma/geçici koruma başvurusu yapmak isteyen ve/veya koruma başvurusu kabul edilmeyen, geri çekilmiş sayılan, özel ihtiyaç sahibi  olan ve Mülteci-Der’den danışmanlık ve destek talep eden kişilere yönelik aşağıda belirtilen hizmetlerin koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamaktan sorumludur.

  Görev ve Sorumluluklar

   • Proje faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve proje hedeflerinin zamanında ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,
   • Proje kapsamında tüm idari, teknik  süreçleri planlamak, aylık-yıllık iş planlarını oluşturmak, faaliyetleri ve bütçe kullanımını koordine etmek, izlemek, değerlendirmek ve kurum yönetimine düzenli raporlarını sunmak
   • Öncelikle iltica ve göç hukuku olmakla birlikte ihtiyaçları veya talepleri doğrultusunda kişilere haklar ve özgürlükler ile usule ilişkin güvenceler ve süreçler hakkında danışmanlık vermek
   • İdari gözetim sürecinde veya bu yöndeki kararın öncesinde alıkonulan yabancıları bulunduğu yerde ziyaret etmek, danışmanlık vermek, dosya incelemek;
   • Gerekli hukuki ve koruma amaçlı yönlendirmeler hakkında bilgi vermek, bu yönlendirmeleri yapmak, takibini sağlamak
   • Gerektiğinde idari ve yargısal başvuru dilekçelerini hazırlanmak, sürecin takibini sağlamak
   • Gerektiğinde hak ve özgürlüklere erişim, ihlallerin giderilmesi konularında doğrudan verilecek hukuksal desteğin planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamak
   • Özel ihtiyaçları ve kırılganlıkları olan bireylerin tespiti, koruma mekanizmalarına yönlendirilmesi ve sürecin takibini sağlamak ve gerektiğinde hukuki müdahalenin koordinasyonu ve takibini sağlamak
   • Hukukçulara yönelik mentörlük, çeviri hizmeti ve menşe ülke raporları gibi destekleri koordine etmek, yürütmek
   • Menşe ülke raporlarının derlenmesi, çevirisi ve sunulmasını sağlamak ve süreci koordine etmek
   • Mülteci-Der’in ve projenin amaç ve hedefleri doğrultusunda çeşitli savunuculuk yöntemlerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak, bu çerçevedeki görevleri yerine getirmek
   • Toplantı, konferans, çalıştay gibi etkinlerin düzenlenmesine katkıda bulunmak, görevlendirme olduğu takdirde sunum yapmak
   • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kurum içi politikalar ve yöntemler çerçevesinde başvurucuların ve yapılan faaliyetlere ilişkin verilerin düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak
   • Yapılan faaliyetlere dayanarak mevzuat ve uygulamalar konusunda düzenli rapor sunmak;
   • Hibe veren kuruluşlarla iletişim ve koordinasyonu sağlamak;
   • Görevlendirme halinde, yerel, ulusal ve uluslararası diğer paydaşlarla ilişki kurmak, ilgili toplantı, eğitim, atölye çalışması vb. çalışmalara katılmak,
   • Mülteci-Der’in amaçları, hedefleri, temel ilke ve değerlerini doğrultusunda savunuculuk faaliyetlerini desteklemek,
   • İnsan hakları, insan onuruna saygılı olmak ve bunun tüm çalışanlarca içselleştirilmesine katkı sunmak; bu kapsamda belirlenen Mülteci-Der’in çalışma ilkeleri, amaçları, hedefleri, çalışma yöntemleri ile ilgili politika ve prosedürlere uygun davranmak, proje ekibinin bunlara uymasını sağlamak, uygun olmayan davranışları kurum üst yönetimine bildirmek ve bu politika ve prosedürlerin güncellenmesine destek vermek;
   • Performans değerlendirme; geri bildirim ve şikayet mekanizmalarının etkili işlemesi için gerekli desteği vermek;
   • Mülteci-Der çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak için ihtiyaç analizi çalışmalarını yürütmek, yeni proje tasarımına destek vermek
   • Verilen diğer görevleri yerine getirmek

   

  Aranan Nitelikler

  • Tercihen Hukuk Fakültesi mezunu
  • Sosyal Bilimler alanında en az lisans derecesine sahip olmak,
  • İnsan haklarına, insan onuruna ve farklılıklara saygıyı içselleştirmiş olmak,
  • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,
  • Göç ve iltica hukuku ve koruma konusunda en az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak,
  • Proje yönetimi konusunda en az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak,
  • Yazılı ve sözlü olarak ifade, raporlama ve dokümantasyon becerisine sahip olmak,
  • İleri derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak,
  • Ekip çalışmasına uygun olmak,
  • Ekip üyeleriyle ve tüm paydaşlarla insan hakları ve onuruna saygı çerçevesinde etkili iletişim kurabilecek,
  • Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla iletişim kurma deneyimi olmak,
  • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
  • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,
  • Tercihen sivil toplum alanında profesyonel veya gönüllü olarak çalışmış olmak,
  • Tercihen Arapça, Farsça veya Fransızca dillerinden birinde okuma, yazma ve konuşma bilgisine sahip olmak.

   

  Ek Bilgi

  Bu pozisyon için 1 kişi alınacaktır.

  Uygun niteliklere sahip adayın belirlenmesi halinde Ocak 2020 başında göreve başlaması beklenecektir. Proje süresi toplam 30 aydır.

  Proje Yöneticinin görev yeri, kurumun İzmir’deki ofisi olmakla birlikte İzmir içinde ve diğer şehirlerde yapılacak faaliyetlere katılımı beklenecektir.

  Başvuru Yöntemi:

  Bu pozisyon için başvurmak isteyenlerin Özgeçmiş ve İngilizce Niyet Mektubu ile  “Proje Yöneticisi– PY-2021” başlığıyla ve bilgi@multeci.org.tr adresine e-mail yoluyla ulaştırılması gerekmektedir

  Özgeçmişin adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri; bildiği yabancı dil(ler) ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi; mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri; 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair hususları içermesi beklenmektedir.

  İngilizce niyet mektubunun adayın pozisyon için neden uygun olduğuna, beklentileri ve kuruma ve hizmetlerine yönelik olası katkısına ve neden kurumumuzda çalışmak istediğine ilişkin bilgileri içermesi beklenmektedir.

  Başvuru dosyaları, ulaşma sırasına göre, beklemeksizin değerlendirmeye alınacağından, erken başvurular teşvik edilmektedir. Son Başvuru Tarihi 23 Aralık 2020’dir.

  İlk değerlendirmelerden sonra sadece kısa listeye kalan adaylara karar bildirilecek ve ayrıca mülakat yapılacaktır.

   

  ©2016 Tüm hakları saklıdır. Mültecilerle Dayanışma Derneği.

  User Login